Regulamin portalu internetowego Reprezentacja Biegowa i Rankingu

I. Postanowienia wstępne

 • 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki na jakich prowadzony jest portal internetowy pod nazwą Reprezentacja Biegowa (dalej Portal) oraz ranking pod nazwą Ranking Prestige (dalej Ranking)
 • 2. Właścicielem Portalu i organizatorem Rankingu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie 01-612 przy ulicy Mysłowickiej 4, pod numerem KRS 0000073613, NIP 118-09-85-758.
 • 3. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie www.reprezentacjabiegowa.pl

II. Definicje

 • 1. Portal internetowy Reprezentacja Biegowa, Portal Reprezentacja Biegowa – zorganizowana platforma internetowa udostępniana za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dostępna jest pod adresem www.reprezentacjabiegowa.pl .
 • 2. Organizator - Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie 01-612 przy ulicy Mysłowickiej 4, pod numerem KRS 0000073613, NIP 118-09-85-758.
 • 3. Użytkownik – każda osoba, która jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Reprezentacja Biegowa oraz Usług dostępnych w Portalu Reprezentacja Biegowa.
 • 4. Partner – każdy podmiot współpracujący z PZLA na podstawie stosownej umowy.
 • 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i pokrewnych.
 • 6. Ranking Prestige, Ranking – akcja prowadzona przez Organizatora mająca na celu wyłonienie najlepszych biegaczy i biegaczki w Polsce w biegach masowych w 2016 roku na terenie Polski, wyszczególnionych w kalendarzu Reprezentacji Biegowej.
 • 7. Kalendarz Reprezentacji Biegowej – wszystkie biegi zgłoszone przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Organizatora.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU REPREZENTACJA BIEGOWA

 • 1. W ramach Portalu Reprezentacja Biegowa Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
 • a) zapoznawać się z Materiałami zamieszczonymi na Portalu Reprezentacja Biegowa
 • b) udział w Rankingu Prestige.

IV. CELE RANKINGU

 • 1. Celem Rankingu jest wyłonienie najlepszych Użytkowników w Polsce w biegach masowych w 2016 roku na terenie Polski, wyszczególnionych w kalendarzu Reprezentacji Biegowej.
 • 2. Publikowanie bieżącej klasyfikacji Rankingu ma służyć popularyzacji biegania jako najprostszej formy ruchu oraz stymulować zainteresowanie sportem.

V. ZAŁOŻENIA RANKINGU

 • 1. W Rankingu mogą być klasyfikowane wyłącznie osoby posiadające aktywne konto na Portalu Reprezentacja Biegowa.

VI. KLASYFIKACJA RANKINGU

 • 1. Użytkownicy klasyfikowani w Rankingu otrzymują punkty:
 • a) 90% punktów za przebiegnięty dystans
 • b) 10% punktów za prędkość z jaką pokonują dystans.
 • 2. Punkty przeliczane są zgodnie z algorytmem:
 • Liczba punków = dystans km x 9 punktów + średnia prędkość (w km/h) x dystans (w km) x 0,27 (współczynnik)
 • 3. Ranking składa się z sześciu poziomów. Użytkownik zdobywając punkty przechodzi odpowiednio do poszczególnych poziomów.
 • 4. Poszczególne poziomy zapewniają możliwość realizacji kuponów rabatowych widocznych na koncie Użytkownika po zalogowaniu.

VII. KALENDARZ REPREZENTACJI BIEGOWEJ DLA ORGANIZATORA BIEGÓW

 • 1. Obecność w kalendarzu Reprezentacji Biegowej jest bezpłatna.
 • 2. Do kalendarza Reprezentacji Biegowej może trefić bieg posiadający atest PZLA (szczegóły: http://www.king_of_metal15.republika.pl/atestacja_tras.htm i/lub certyfikat European Athletics (szczegóły: http://www.european-running4all.org/pl/events/add/ ).

VIII. DANE OSOBOWE

 • 1. W przypadku korzystania z Rankingu w Portalu Reprezentacja Biegowa Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe, jednakże jest to niezbędne do skorzystania z Rankingu. Użytkownik może również zamieścić w Portalu swoją fotografię. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora odbywać się będzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • 2. Dokonując rejestracji w Portalu Reprezentacja Biegowa Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z przystąpieniem do Rankingu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • 3. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej określanej jako "Ustawa"), na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy, w celu prezentacji wyników sportowych, w celach statystycznych i archiwalnych. Źródłem danych są dane własne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania.
 • 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizację. Użytkownik w każdym momencie ma prawo żądać zaniechania przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to równoznaczne z usunięciem z bazy danych i brakiem możliwości uczestnictwem w Rankingu.

IX. WARUNKI TECHNICZNE

 • 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest aby Użytkownik posiadał urządzenie z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca wyświetlanie stron WWW.
 • 2. Użytkownik do rejestracji w Serwisie musi posiadać konto poczty elektronicznej e-mail.

X. KONTAKT I REKALAMCJE

 • 1. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących funkcjonowania Portalu Reprezentacja Biegowa i Rankingu jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stosowny adres do korespondencji: redakcja@reprezentacjabiegowa.pl
 • 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Reprezentacja Biegowa oraz Rankingu.
 • 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu. Przypadki nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.